Felhasználási feltételeink


 • 1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a Using.hu Jegyek  oldal, a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Using.hu üzemeltető, (székhelye:1143 Budapest Stefánia út 61.; adószám:12193709-2-42; https://using.hu info@using.hu tel +36 20 578 7103 , WhatsApp ) Jegyek oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (továbbiakban együtt: Szolgáltatás, Weblap vagy using.hu) igénybevételének feltételeit tartalmazza.
 • 2. Felhasználónak minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a using.hu Jegyek bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.
 • 3. Szabályzat elfogadásával létrejövő szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzá férhetőek. Eggyes felhasználókkal (pályázati felhasználás alapján) külön írásbeli szerződést is kötünk, mely a jelen felhasználási feltételek kiegészítése
 • 4. A Szolgáltató partnerének minősül a Weboldalon ajánlatot közzé tevő harmadik személy (továbbiakban: Partner). Egy adott információ alapján található információkat ad. A Partner üzleti magatartásáért Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • 5. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szabályzat módosítására. A módosításról rövid felhívás formájában a nyitó oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követően bármely Szolgáltatásrész használatával a Felhasználó elfogadja a Szabályzat módosítását. A Weboldal és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás (pl.: a nyereményjáték szabályzat, stb.), valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatkezelési Tájékoztató, Tartalmi szabályzat) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 • 6. Bármely, using.hu-Jegyek-től különböző weboldal (Facebook.com, Google, stb.), a using.hu-hoz kapcsolódó szolgáltatására az adott weboldal keretén belül közzétett szabályzatok és feltételek (is) vonatkoznak.
 • 7. A Weboldal működésére és a használatával a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésekre, függetlenül a Weboldal nyelvétől Magyarország hatályos jogszabályai irányadoak azzal, hogy a kollízios normák nem alkalmazandoak, és a magyar, illetve a Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti joghatóság kerül kikötésre.
 • 8 Online fizetés Ha online fizetés történik, a fizetési folyamat során a (amely mindig a banki oldalon történik) nem jut tudomásunkra semmilyen adat csak a sikeres/sikertelen fizetés ténye, igy adatkezelés nem történik, arra ez a szabályzat nem terjed ki. A fizetési adatokra a banki szolgáltató adatkezelési irányelvei vonatkoznak !
 • II. Hírlevél
 • A Felhasználó feliratkozhat Hírlevél fogadására. A feliratkozás a Felhasználó valós adatait tartalmazó űrlap hiánytalan kitöltésével történik (név, e-mail cím megadása). A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélről történő leiratkozás a Hírlevél alján található link lekattintásával, valamint a Szolgáltatónak küldött elektronikus vagy postai levélben lehetséges.
 • III. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik
 • 1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.
 • 2. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
 • 3. A szolgáltatást, előfizetést nem lehet bérbe adni vagy más módon átruházni. A nyilvántartásba vételi adatait szándékosan vagy más módon nem teheti elérhetővé más személyek számára.
 • IV. Szerzői Jogok: Ez a szoftver szerzői jogi védelem alatt áll, és minden jogát a Szerző fenntartja. A termék használata, előfizetése nem ruház át semmilyen jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a szoftver iránt.
 • A Honlap szerzői művek és más tartalmak sajátos összeállítása, amely a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7.§-a alapján gyűjteményes műként védelemben részesül. A védelem a gyűjteményes művet megilleti akkor is, ha annak részei, tartalmi elemei nem részesülnek, illetve nem részesülhetnek szerzői jogi védelemben. A gyűjteményes mű egészére a szerzői jog használata a Using Kft-t illeti, ez azonban nem érinti a gyűjteménybe felvett egyes művek szerzőinek és kapcsolódó jogi teljesítmények jogosultjainak esetleges önálló jogait. A Webáruház egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelemben vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Az Eladó a szerzői jog jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a webportál felületén, valamint a webportálon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.
 • Amennyiben a weboldal tartalmát harmadik személy/ek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon a weboldal üzemeltetőjének, vagyis az Eladónak az engedélye hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleli az Eladó, másolt képenként, oldalanként vagy egyéb tartalmakként napi 500.000,- Ft + Áfa, azaz ötszázezer forint plusz áfa kötbért köteles fizetni a jogtalan felhasználó az Eladó részére. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Eladó adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére, forráskódjának visszafejtésére, stb. irányul.
 • V. Felelősség
 • 1. Mivel az Szolgáltató a Szolgáltatást adott állapotban nyújtja („AS IS”), a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért, ilyen lehet például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodás vagy kimaradás, bármilyen eredetű technikai leállás, szünet, mások által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok (például: vírusok, férgek, makrók vagy hacker tevékenységek).
 • 2. A Weboldal használata során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 • 3. A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Szolgáltató az oldalon elérhetővé tett linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal és azok tartalmát nem ellenőrzi.
 • 4. A Szolgáltatás használatáért kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 • 5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni és nem vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.
 • 6. Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, azonban rögzíti, hogy az oldalt tartalmazó számítástechnikai eszközöket nem ő üzemelteti, így ebben a körben mindenkori tárhely-szolgáltatót terheli a felelősség.
 • Ha felasználó hibájából eredően kerül illetékteken kezekbe a LogIn adata az ebből eredő károkért a felhasználó tartozik felelősséggel. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által a közzétett tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb következmény vonatkozásában.
 • VI. GDPR A Webszolgáltatás Gazdasági szereplőknek ad szolgáltatást. A bejelentkezési Információk megadása a megrendelő felelőssége. Köteles gondoskodni róla hogy a login adatok céges adatok legyenek (login alias, email), ne tartalmazzanak személyes adatokat, különös személyes adatot . Amennyiben az üzemeltető tudomására jut hogy személyes adatot is tartalmaz, jogosult törölni a log-in -t.
 • A GDPR (angolul: General Data Protection Regulation, magyarul: Általános Adatvédelmi Rendelet) az Európai Unió rendelete, amely az Unió területén tartózkodó természetes személyek adatait védi és rendelkezik a tagállamok közötti szabad információáramlásról.
 • A személyes adat használatával összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni és nem vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. Továbbiak az adatkezelési szabályzatban olvashatóak.
 • VII/a. Díjak
 • VII/a 1. A szolgáltatás díjköteles (egyes esetekben lehet 0 Ft).A szolgáltatás díjköteles. A szerződés éves szerződés (1 éves hűséggel). A Felhasználó részéről történő felmondása esetén is az éves díj fizetendő, abból semmilyen összeg nem jár vissza. Felmondás esetén 30 napon belül a szolgáltató minden adatot töröl jogkövetkezmény vagy kártérítés nélkül.
 • A Felhasználói adatokról 30 napon belül kérhető (írásban) export, (CV formátumban) külön díj ellenében, mely egyedi kalkuláció után előre fizetendő.
 • Számlákról, vendég adatokról, IFA nyilvántartásról a rendszerből a felhasználónak kell letölteni az adatait, csak az előfizetés időtartama alatt ! A külön export díjköteles.
 • VII/a 2. A szolgáltatás éves díja egy összegben előre fizetendő. Fizetési részlet kedvezmény estén minden hó 5 -ig kell teljesíteni a részfizetést. Késedelmes fizetés esetén 5 napon belül a szolgáltató felmondhatja a szerződést minden jog következmény és/vagy kártérítés nélkül. 30 nap után az adatokat törölheti a rendszerből. Minden fizetési felszólításért (amit email -en küld a rendszer a felhasználónak) 1.000 ft+áfa díjat számítunk fel. A Késedelmi kamat mértéke évi 10%.VII. A Szabályzat hatálya
 •    A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Szolgáltatás egészét bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse, amely esetben a jelen Szabályzat automatikusan hatályát veszti.
 • VIII. Adatvédelem
 •   A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.
 • IX.NTAK adatszolgáltatás (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) a törvény ->
 • 1. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, későbbiekben NTAK felé az adatszolgáltatás a megadott adatok alapján és a szerződő aláírási/authentikácios tanúsítványával történik az NTAK által minősített és engedélyezett programmal.
 • * Az előfizetők az NTAK tanúsítványt   az NTAK oldaláról  tölthetik le ! NTAK-> 
 • A hibás adat felvitelből, vagy NTAK tanúsítványából adódó adatküldési hiányosságokért a felhasználót terheli minden felelősség.
 • Az ilyen hiányosságokból adódó hibákért, károkért semmilyen felelősség, kártérítés vagy költség a szolgáltató felé nem érvényesíthető.
 •  2. Az NTAK adatokból összesítő statisztikák, egyéb kimutatások csak külön megrendelés és dijazás estén igényelhetőek, csak az előfizetés időtartama alatt. (lásd külön díjcsomag).
 • A Vendég nyilvántartás és IFA nyilvántartás, mely a szolgáltatás része, az oldalon belül érhető el csak az előfizetés időtartama alatt.
 • 3. Az NTAK tanúsítvány érvénytelenítése esetén (ntak.hu oldalon) a rendszer automatikusan törli a felhasználó hozzáférését a  szolgáltatáshoz, mivel a szolgáltatás csak érvényes NTAK tanúsítvánnyal lehetséges.
 • 4. Az NTAK felé az adatszolgáltatást a FELHASZNÁLÓ - nak 24 órán belül kell teljesíteni. Ez akkor valósul meg a rögzített vendég adatokkal ha a napi zárások 24 h-ig megtörténnek. Az adatküldés automatikus a következő nap 24 h -ig az Ntak adatküldési protokol alapján. Utólagos javítására semmilyen lehetőség nincs(a hiányos, téves adatok esetén sem).
 • * A beküldött adatokat küldés után a rendszer törli.
 • Az ebből a hibából adódó mindennemű felelősség vagy kár a Felhasználót terheli.
 • 5. Zárva Tartás. Ha az egység nem üzemel a "Zárva" üzemmód bekapcsolása esetén , és csak is akkor minden nap automata jelentést küld az NTAK felé "Nem Üzemel" jelzéssel, mindaddig amíg ezt a funkciót a Felhasználó ki nem kapcsolja.(külön díjas szolg)
 • X. Számlázó NAV ONLINE
 •  1. NAV Online Számlázó modult megrendelő felhasználók számla adatait a rendszer automatikusan küldi a megadott NAVONLINE hozzáférési paraméterek alapján.
 •   2. A beküldés és feldolgozás állapotáról a felhasználónak kell meggyőződnie. Ez megtehető a NAVONLINE oldalon.
 •   3. A beküldés tényét a program a számlalista oldalon jelzi. A feldolgozás a NAV oldalon időt vesz igénybe. A feldolgozottság állapotáról a számlalista oldalon lekérdezést küldhetünk.
 • Állapotok :RECEIVED-Befogadva ,PROCESSING-Feldolgozás alatt,SAVED-Elmentve,ABORTED-Kihagyva,DONE-Feldolgozva, Csak a Feldolgozva állapot elfogadható, ettől eltérő üzenet esetén a felhasználó kötelessége és felelőssége a NAVONLINE oldalon ellenőrizni, és a hibát javítani !
 •   4. Hiányos vagy hibás beküldésért, NAVONLINE feldolgozásért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azt biztosítani a felhasználó feladata. A hibákból adódó károkért semmilyen felelősség, vagy kártérítés a szolgáltató felé nem érvényesíthető.
 •   5. A számla digitális példányát a felhasználónak kell tárolni, könyvelni ... stb a törvényben meghatározott időtartamig őrizni.
 • Technikai hiba észlelésekor a felhasználó felelőssége hogy a számla képi példánya alapján a NAVONLINE felé 24 órán belül adatot szolgáltasson "kézzel", a hibát felénk jelezze a helpdesk@hotelrecepcio.hu emailen.
 •   6. A programhiba esetén a technika hibát a NAV felé jelezzük, és azt 5 napon belül javítjuk.
 •   7. A szolgáltatás részeként annak időtartama alatt a számlákról NAV formátumú XML összesítő file letölthető. 
 • 8. Az adat küldéshez szükséges jelszavakat tanúsítványokat a felhasználónak kell letölteni ->  nav Számla Online 
 •     majd a programba betölteni.
 • XI.A rendszer működése
 •  1. A rendszer működése automata, azt a Felhasználó használja saját felelősségére, a szolgáltató semmilyen felügyeletet, ellenőrzést nem biztosít, kivéve a technika működés biztosításához szükséges üzemeltető személyzetet.
 • A rendelkezésre állás 7 nap x 16h 90%.
 •   2. A szolgáltató munkanapokon ( 5) x 8 óra helpdesk -et biztosít a rendszer technikai hibáinak kezelésére a helpdesk@using.hu email címen.
 •   3. Felhasználói saját problémáinak (adat beviteli, adat helyesbítés, jelszó , kulcsok generálása -cseréje, adatimport, adatexport (excel vagy CSV formátumban) adat helyreállítás ... stb ) kezelését díj ellenében végezzük.
 • Az előfizetett helpdesk csomag alapján kedvezményesen (a díjcsomag árában) vehető igénybe a helpdesk.
 • Egyedi igények, esetek 20.000 Ft/óra díj ellenében ígényelhetöek. A Felhasználó problémáján csak a: helpdesk@using.hu címre küldött kérések alapján tudunk dolgozni (munkaidőben)! 
 • XII.Adatvédelem
 •   A Felhasználók és ügyfeleik személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik
 • Budapest 2023 február  1.

© Copyright 2023 Using kft - All Rights Reserved  (V 1.0.6)